Hildur

År 1946 den 28 september förrättades arvsskifte efter avlidne J.O.Lönn, vilken avlidit 27 juli 1946 och efter vilken bouppteckning förrättats, och funnes följande sterbhusdelägare:

1.dottern        Agda Låås f.Lönn

2.                 Edit Johansson f.Lönn

3.                 Hildur Låås  f.Lönn,

4.sonen          Olov Helmer Lönn,

                      Halvssyskonen:

5.                 August Valdemar Bergström,boende i U.S.A.

6.                 Harald Sigfrid                     ,      Vansbro

7.                 Karls Sigurd                         ,           

8.dotter          Aline Alfrida Kvarnström,   f. Bergström

 

                      Som god man för i USA boende August var Malkolm Eriksson förordnad. Samtliga voro kallade till förrättningen.

 

                      Till grund för skiftet förelågo uppgifterna till bouppteckningen samt auktionsprotokollen, dels från auktionen i Äppelbo, dels från den inbördes auktion som hållits i Helmer Lönns bostad.

Före förrättningen hade Helmer Lönn tillkännagivit för meddelägarna att han icke skulle uttaga hela det belopp å kr 2000:- som fadern J.O. Lönn testamenterat åt honom,  /se testamentet/, utan skulle Helmer åtnöja sig med kr 1,400:- däri ingående det belopp av kronor 550:- som  Helmer lånat av sin fader vid ett tidigare tillfälle och vilket belopp återfinnes i bouppteckningen. Ej heller skulle Helmer göra anspråk på sin arvedel i boet.

Tillgångar:

Uttagna medel från Sv.Postsparbanken, bok nr 28115, ser.R.                              Kr. 557:06

D:o          elmer lånat av sin fader vid ett tidigare tillfälle och vilket belopp återfinnes i bouppteckningen       fr.  A/S Göteborgs Bank                                                                    2389:03

Influtna auktionsmedel , netto                                                                                    1,370:-

Av Helmer Lönn återbetalat lån                                                                                   550:-

Försåld ved                                                                                                              84:50

Diverse inkomster enl.särskild förteckning                                          218:62

Återbetalt från kafe Johansson i Dala-Järna                                                             40:-

                                                                 Summa tillgångar Kronor                        5219:21

Avgående poster.

Begravningskostnader                                                      kr. 579:60

Ingela August Persson                                                        140:-

Dal Kerstin                                                                        10:-

Konsum                                                                            23:-

Löst en vexel i Göteborgs bank                                        ” 62:-

Ivarssons eftr.                                              9:50

Affischer för auktion                                                          10:-

Bilskjutsar fr. Äppelbo: 1 st18. 1 st 3                                 21:-

Såningsmannen                                                                  2:-

Helmer Lönn för utredning och försatt arbetstid                  25:-

Ersättning för bouppteckning och

Arvsskifteshandlingar                                                         35:-

Helmer Lönn tidigare erhållit kr. 550.-

Ebl.testamente, kontant               850.-                            ” 1400:-         kr . 2317:10

 


Sammandrag:

                      Tillgångar kronor                  5,219:21

                      Avgående                           2,317:10

                      Återstår till fördelning mellan 7 delägare 2,902:11

 

 

Härav ärver:

                                            Agda                                   kr 414:39

                                            Edit                                      kr 414:39

                                            Hildur                                  kr 414:39

                                            August                                 kr 414:39

                                            Harald                                 kr 414:39

                                            Sigurd                                  kr 414:39

                                            Aline                                    kr 414:39

 

Sålunda förrättat som ovan.

 

C h Berg?                                                     C H lindert?????(oläsligt)

 

 

Med ovanstående skifte förklara vi oss till alla delar nöjda:

 

Harald Bergström

Agda Låås

Sigurd Bergström

Hildur Låås gn Bertil Låås

Helmer Lönn

Aline Kvarnström genom fullmakt åt Helmer Lönn

Edit Valborg Johansson

Aug bergström gm Malkolm Eriksson

 

Därest behållningen fördelats mellan samtliga 8 delägare har varje del blivit kronor 362:75 med 3 öres överskott att fördela. Helmer har alltså avstått från kr. 962:76 öre.

 

                                  Tillbaka